Valberedningen

VÄRVNINGSKAMPANJ

Nu hänger det på dig som medlem. Vill du ha en aktiv klubb med många roliga aktiviteter och bra ekonomi. Det gör sig inte själv och vi behöver fler som kan och vill vara med. Vi behöver dig som är initiativtagare, utförare, administratörer, hantverkare och andra krafter till vår styrelse och sektorer (arbetsgrupper)

Klubbarbete är roligt när vi är flera som hjälps åt, så kom med och utveckla vår klubb framåt! Vi är många som vill mycket men det finns färre som är beredda att ta ansvar och jobba för det, men blir vi fler går det lättare och blir mycket roligare! Vill du eller känner du någon som du vill väva till ett uppdrag, går det bra, men motivera gärna vad du, tror personen kan bidra med. Valberedningen tar sedan vid för att föreslå lämpliga kandidaterna till styrelseuppdrag.

Valberedningen tar gärna emot förslag på medlemmar som vill ingå i en sektor, men det är styrelsen utser sedan medlemmar och sammankallande till för sektorerna/arbetsgrupperna (tävling, fastighet & utemiljö, köket, mfl)

Vi behöver fler förslag och vävningsförslag för att kunna utveckla vår klubb!! Kom igen, det är kul och du kan! Det alltid bra och kul att få delta i en gemenskap och göra något tillsammans!

Som medlem i Härnösands Brukshundklubben har du möjlighet att nominera personer som du tycker ska representera styrelsen och sektorer i klubben.

Valberedning önskar förslag på personer till följande styrelseposter inför årsmötet 2020.

Följande ledamöters platser är öppna för omval/ nyval på årsmötet 2020

Ordförande: Torbrjörn Eriksson

Kassör: Lena Backström

Ledamot: Pether Öhlén

Suppleant: Carina Norberg

Suppleant på 1 år Vakant

Revisorsuppleant Gösta Burlin

Revisorsuppleant Anita Wiklander

Sitter kvar under 2020

Ordförande på 1 år (omval varje år) Torbrjörn Eriksson

Ledamot 1 år tom 2020. 2021) (vice ordf.) Gunnel Crona

Ledamot 1 år tom 2020. . Margareta Höglund

Sekreterare 1 år tom. 2020. Gunilla Nilsson

Ordinarie ledamot 1 år tom 2020. , Camilla Johansson.

Suppleant 1 år tom 2020. Helene Nordflöf

Revisor på 2 år tom 2020 Carin Byström

Revisor på 2 år rom 2020 Martin Thorén

Kontaktuppgifter till valberedning 2019

Cecilia Forsberg tel: 073-847 25 75 e-post: cecilia.forsberg90@gmail.com (sammankallande)

Laine Löfman tel. 070-557 95 57 e-post: kennel.dobfanciers@telia.com

Lise-lott.Pettersson. tel: 0739-587439. e-post: gladhoffe@gmail.com

OM VALBEREDNINGEN

Att hitta rätt personer till styrelsen och andra valda funktioner är ett mycket viktigt arbete och en svår uppgift. Valberedningens uppgift är att ta fram och lämna förslag på lämpliga kandidater till styrelsen och andra funktioner. De föreslår även namn för ordförande att leda årsmötet.Valberedningen tillsätts av årsmötet. Dess uppdrag är att på nästa årsmöte ge förslag på en bra sammansatt styrelse, bra revisorer och eventuella övriga funktionärer nämnda i stadgarna. Hur val av valberedning går till och hur många personer den ska bestå av anges också i stadgarna. En valberedning är inte underställd styrelsen. Den har sitt mandat direkt från årsmötet och rapporterar till detta. Uppdraget är dock begränsat till att föreslå kandidater. En valberedning kan inte träffa avtal i föreningens namn. Den kan t.ex. inte förhandla med kandidaterna om arvoden och dylikt. Det är viktigt att valberedningens ledamöter är väl förtrogna med föreningens struktur, arbete och kultur. De ska också ha god personkännedom både inom och utom föreningen, alltså ett brett kontaktnät. Att sitta i valberedningen är ett kvalificerat uppdrag.

För att bli framgångsrikt måste valberedningsarbetet påbörjas i god tid innan nästa årsmöte. Risken för att det blir bortglömt till i sista minuten är dock stor. Ansvaret för att valberedningen kommer igång i tid ligger på dess sammankallande. Inget hindrar dock föreningens ledning från att påminna.

Valberedningen ska föreslå en styrelse och andra funktionärer som den tror kan göra ett bra jobb. Förtroendevalda som inte håller måttet eller som suttit allt för länge (att någon sitter längre än tre mandatperioder är sällan bra), ska inte förslås igen. Om de inte självmant avgår bör valberedningen ta en diskussion med dem. För att bli framgångsrikt måste valberedningsarbetet påbörjas i god tid innan nästa årsmöte. Risken för att det blir bortglömt till i sista minuten är dock stor. Ansvaret för att valberedningen kommer igång i tid ligger på dess ordförande. Inget hindrar dock föreningens ledning från att påminna.

  • Det tillhör god sed inom föreningslivet att en valberedning inte föreslår sig själv. Om en ledamot av valberedningen kandiderar måste denne först lämna valberedningen.
  • Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga ledamöter två år.
  • Valberedning ska till den 1 januari lämna förslag på lämpliga kandidater till styrelsen, vilka ska väljas på årsmötet. Årsmötet i lokalklubben genomförs under februari månad varje år.

Enligt stadgarna för lokalklubben

§ 10 Valberedning Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som ska ske vid årsmöte enligt §§ 8 - 9 samt val av ordförande för årsmöte. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga ledamöter två år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje ordinarie årsmöte. Om lokalklubbsstyrelsen så beslutar kan valberedningen ges möjlighet att närvara vid sammanträde. Valberedningens förslag till val ska överlämnas till lokalklubbsstyrelsen senast fem dagar före det att handlingarna ska vara tillgängliga enligt § 7.

Sid 5 : Moment 1 Ordinarie och extra Lokalklubben ska hålla minst tre ordinarie medlemsmöten per år, varav ett ska vara årsmöte och hållas under perioden 10 – 28 februari. Tid och plats för medlemsmöte beslutas av lokalklubbsstyrelsen. Kallelse till ordinarie medlemsmöte utfärdas av lokalklubbsstyrelsen och ska tillställas varje medlem senast 30 dagar innan mötet, dock ska kallelse till årsmöte utfärdas senast den 1 januari. Kallelsen ska innehålla information om tid och plats för sammanträdet. Förslag till dagordning samt handlingar i det eller de ärenden som ska behandlas vid medlemsmöte ska vara tillgängliga för medlemmarna senast sju dagar före mötet.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.