Valberedningen

Valberedning önskar förslag på personer till följande styrelseposter inför årsmötet 2021.

OM VALBEREDNINGEN

Att hitta rätt personer till styrelsen och andra valda funktioner är ett mycket viktigt arbete och en svår uppgift. Valberedningens uppgift är att ta fram och lämna förslag på lämpliga kandidater till styrelsen och andra funktioner. De föreslår även namn för ordförande att leda årsmötet.Valberedningen tillsätts av årsmötet. Dess uppdrag är att på nästa årsmöte ge förslag på en bra sammansatt styrelse, bra revisorer och eventuella övriga funktionärer nämnda i stadgarna. Hur val av valberedning går till och hur många personer den ska bestå av anges också i stadgarna. En valberedning är inte underställd styrelsen. Den har sitt mandat direkt från årsmötet och rapporterar till detta. Uppdraget är dock begränsat till att föreslå kandidater. En valberedning kan inte träffa avtal i föreningens namn. Den kan t.ex. inte förhandla med kandidaterna om arvoden och dylikt. Det är viktigt att valberedningens ledamöter är väl förtrogna med föreningens struktur, arbete och kultur. De ska också ha god personkännedom både inom och utom föreningen, alltså ett brett kontaktnät. Att sitta i valberedningen är ett kvalificerat uppdrag.

För att bli framgångsrikt måste valberedningsarbetet påbörjas i god tid innan nästa årsmöte. Risken för att det blir bortglömt till i sista minuten är dock stor. Ansvaret för att valberedningen kommer igång i tid ligger på dess sammankallande. Inget hindrar dock föreningens ledning från att påminna.

Valberedningen ska föreslå en styrelse och andra funktionärer som den tror kan göra ett bra jobb. Förtroendevalda som inte håller måttet eller som suttit allt för länge (att någon sitter längre än tre mandatperioder är sällan bra), ska inte förslås igen. Om de inte självmant avgår bör valberedningen ta en diskussion med dem. För att bli framgångsrikt måste valberedningsarbetet påbörjas i god tid innan nästa årsmöte. Risken för att det blir bortglömt till i sista minuten är dock stor. Ansvaret för att valberedningen kommer igång i tid ligger på dess ordförande. Inget hindrar dock föreningens ledning från att påminna.

  • Det tillhör god sed inom föreningslivet att en valberedning inte föreslår sig själv. Om en ledamot av valberedningen kandiderar måste denne först lämna valberedningen.
  • Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga ledamöter två år.
  • Valberedning ska till den 1 januari lämna förslag på lämpliga kandidater till styrelsen, vilka ska väljas på årsmötet. Årsmötet i lokalklubben genomförs under februari månad varje år.

Så här jobbar valberedningen: Valberedningens årshjuls program

Enligt stadgarna för lokalklubben

§ 10 Valberedning Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som ska ske vid årsmöte enligt §§ 8 - 9 samt val av ordförande för årsmöte. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga ledamöter två år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje ordinarie årsmöte. Om lokalklubbsstyrelsen så beslutar kan valberedningen ges möjlighet att närvara vid sammanträde. Valberedningens förslag till val ska överlämnas till lokalklubbsstyrelsen senast fem dagar före det att handlingarna ska vara tillgängliga enligt § 7.

Sid 5 : Moment 1 Ordinarie och extra Lokalklubben ska hålla minst tre ordinarie medlemsmöten per år, varav ett ska vara årsmöte och hållas under perioden 10 – 28 februari. Tid och plats för medlemsmöte beslutas av lokalklubbsstyrelsen. Kallelse till ordinarie medlemsmöte utfärdas av lokalklubbsstyrelsen och ska tillställas varje medlem senast 30 dagar innan mötet, dock ska kallelse till årsmöte utfärdas senast den 1 januari. Kallelsen ska innehålla information om tid och plats för sammanträdet. Förslag till dagordning samt handlingar i det eller de ärenden som ska behandlas vid medlemsmöte ska vara tillgängliga för medlemmarna senast sju dagar före mötet.

Följande ledamöters platser är öppna för omval/ nyval på årsmötet 2020

Ordförande 1 år tom 2020: Torbrjörn Eriksson

Ledamot, 1 år tom 2020. (vice ordf.) Gunnel Crona

Ledamot , 1 år tom 2020. Helene Nordlöf

Sekreterare, 1 år tom. 2020. Gunilla Nilsson

Suppleant, 1 år tom 2020. , Camilla Johansson.

Revisor , 1 år tom 2020 Carin Byström

Revisor, 1 år tom 2020 Martin Thorén

Revisorsuppleant, 1 år tom 2020, Anita Wiklander

Revisorsuppelant, 1 år tom 2020, Gösta Burlin

Valberedningens förslag för 2021

Ordförande på ett år - Torbjörn Eriksson omval.(under 2021)

Sekreterare på två år - Gunilla Nilsson omval (under 2021-2022)

Kassör på två år - Lena Backström, fyllnadsval, (under 2021)

Ledamot 1 på två år - Martin Thorén tillika vice ordförande, nyval. (under 2021-2022)

Ledamot 2 på två år - Pether Öhlén, sittande (under 2020-2021)

Ledamot 3 på två år - Margareta Höglund, sittande (under 2020-2021)

Ledamot 4 på två år - Gunnel Crona, omval ( under 2021-2022)

Suppleant på två år - . Camilla Johansson, omval (under 2021-2022) (tjänstgöringsordning nr 1)

Suppleant på ett år – Mikael Gjersvold, sittande men justerad mandatperiod (tjänstgöringsordning nr 2, 2021-2022)

Carin Byström, omval och Gösta Burlin, nyval som revisorer och till revisorssuppleanter Maud Sundström, nyval och Anita Wiklander, omval. Samtliga på ett år (under 2021- 2022)

Kontaktuppgifter till valberedning 2019

Sammankallande; Lise-lott.Pettersson. tel: 0739-587439. e-post: gladhoffe@gmail.com

Laine Löfman tel. 070-557 95 57 e-post: kennel.dobfanciers@telia.com

Carina Norberg, e-post: c_norberg@telia.com

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
Besökare: