Påverka med motioner

DU KAN PÅVERKA VIA MOTIONER

MOTION; En motion är ett förslag om en förändring som en eller flera medlemmar vill att årsmötet ska rösta om. Styrelsen ska sedan läsa och kommentera de motioner som har inkommit. Styrelsen bör också skriva ett förslag till beslut i de frågor som motionerna berör. Dessa kommentarer och förslag, tillsammans med dagordningen, bör skickas ut till medlemmarna i god tid före mötet

Alla medlemmar har möjlighet att lämna motioner för att påverka sin klubb eller hela SBK -förbundet. Enskila medlemmar lämnar motioner till sin lokalklubb. Lokalklubben lämnar motioner till distrikten. Endast distrikt eller rasklubb har rätt att lämna motioner till SBK kongressen.

Motioner som kommer in till distriksstyrelsen ska distriksstyrelsen behandla denna frågan och avge sitt yttrande över förslaget. Motionen tas därefter tillsammans med distriksstyrelsens yttrande upp på ett distriksmöte (distriktets klubbmöte) som beslutar att bifalla eller avslå motionen. Är motionen av inresse för övriga SBK-organisationen skall motionen med distriksmötets yttrande skickas till förbundsstyrelsen.Förbundsstyrelsen behandlar dessa motioner tillsammans med sitt yttrande. Förbundsstyrelsen kan även lämna egna förslag till kongressen.

PROPOSIONER; Styrelsen har också möjlighet att komma med förslag på frågor som ska upp till beslut av årsmötet. De kallas propositioner. Även propositionerna ska skickas ut till medlemmarna i god tid före mötet så alla har möjlighet att sätta sig in i de olika frågorna.

Protokoll ska föras vid medlemsmöte samt vid lokalklubbsstyrelsens sammanträden och överlämnas för justering senast 14 dagar efter sammanträdet. Protokollen ska återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats, och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald/valda justerare. Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar och finns på hemsidan under Möten och Protokoll.

SKADA FÖR ENSKILD; Uppgift som, enligt lokalklubbsstyrelsens bedömning, kan vara till skada för någon enskild kan protokollföras i särskild bilaga vilken endast får göras tillgänglig för den uppgiften gäller, lokalklubbs-, förbunds- och distriktsstyrelsen, revisorerna och generalsekreteraren.

MALL FÖR MOTIONER

Sista dag för att skicka in motioner;

Medlemsmöten

Ca. 1-2 månad innan medlemsmötet

(framgår inte av lokalstadgan)

Årsmöte

20 oktober


  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
Besökare: